ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถื่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 

"

หนังสือราชการ สถ.