โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

 

//ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 อปท.

ของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

 

 

"

หนังสือราชการ สถ.