วิสัยทัศน์ (Vision)

 การคมนาคมสะดวก           เศรฐกิจดี                     มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ร่วมพัฒนาการศึกษา     สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ      ผู้ด้อยโอกาสและคนชราได้รับความช่วยเหลือ

 


พันธกิจ (Mission)

  1. กรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐและโครงการตามแนวพระราชดำริ
  2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการ พึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  3. การส่งเสริมองค์กรชุมชนในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตย
  4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  5. การปรับปรุงและพัฒานเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการอำนวยความยุติธรรม
  7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฎิบัติ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"
204911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
554
2642
196963
15311
19862
204911

Your IP: 172.69.134.64
2019-10-24 07:48