เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง และสมาชิกองค์กานบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ) ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๕๘ ระบุให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมาตร ๕๘/๕ ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา เรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผยและจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน ดังนั้น ข้าพเจ้า นายละเอียด นวนคำวงค์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในเขตตำบลก้านเหลือง ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านเลือกตั้งให้มา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตำบลก้านเหลือง ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี นับจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งในการหาเสียงของข้าพเจ้า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เสนอนโยบาย ในการบริหารเงินงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องตำบลก้านเหลือง โดยยึดหลักที่ว่า “เข้าใจปัญหาพัฒนาด้วยใจ โปร่งใส ยุติธรรม”ซึ่งเป็นนโยบายที่ข้าพเจ้าและทีมงานบริหาร ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลก้านเหลือง ในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานบริหารนับจากวันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลก้านเหลือง ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น นโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นต้นว่าจะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่จะตั้งอยู่ในหลักความเข้าใจ ปัญหา พัฒนาด้วยใจ โปร่งใส และยุติธรรม โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลก้านเหลืองตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจะได้ปัญหาความต้องการที่เกิดจากความคิดของประชาชน ในพื้นที่โดยตรง นโยบายที่ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานบริหาร ได้กำหนดเอาไว้ในการหาเสียงเพื่อเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง และจะแถลง นโยบายให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้รับทราบต่อไปนี้ มีทั้งหมด ๗ ด้านด้วยกัน คือ ๑.นโยบายด้านสาธารณสุข ๒.นโยบายด้านการศึกษา ๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ๔.นโยบายด้านประเพณีและวัฒนธรรม ๕.นโยบายด้านการพัฒนา ๖.นโยบายด้านสังคมและการให้บริการ ๗.นโยบายด้านการเมืองท้องถิ่นและจัดระเบียบสังคม

"

หนังสือราชการ สถ.