อำนาจหน้าที่กองคลัง อบต.ก้านเหลือง

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ

 

 

งานการเงิน

      มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน

 

 

งานบัญชี

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง

      กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี

      1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

      2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

      3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

 

 

 

การจัดเก็บภาษีป้าย

      ขั้นตอนการให้บริการ

      1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

      เอกสารประกอบการพิจารณา

      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

      3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย

      4. ขนาดของป้าย

      5. สำเนาทะเบียนบ้าน

      6. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

 

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

      ขั้นตอนการให้บริการ

      1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุง ท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

      เอกสารประกอบการพิจารณา

      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

      3. สำเนาทะเบียนบ้าน

      4. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

      ขั้นตอนการให้บริการ

      1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

      2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

      3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

      เอกสารประกอบการพิจารณา

      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

      2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

      3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)

      4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล

      5. สำเนาทะเบียนบ้าน

      6. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

 

การชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

      ขั้นตอนการให้บริการ

      - ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่

      เอกสารประกอบการพิจารณา

 

      - แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"