สำนักปลัด


นายธนพงษ์ ไชยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(0610607824)


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร0926695978


นางสาวจินตนา พรมพินิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร(0980977582)

 

นายจิร์วัฒน์ คำวาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางคีนยา พลวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางปรียานุช ธงชัย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา คุ้มบุญ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาววิไลวัลย์ อาจวิชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ส.อ.ปริญญา เรณู

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นายสมาน มอกทำมา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายราชันย์ ฉิมแสง

ลูกจ้างประจำ

นายปรีชา มงคลเกตุ

ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอภิชาติ ปุ่มเป้า

พนักงานจ้าง

นายพีระพล จันทะวงค์

พนักงานดับเพลิง

นายอัมพร พรหมพินิจ

พนักงานขับรถ

นายเหมียว นามเกตุ

นักการภารโรง

นายพยมชัย พรหมพินิจ

คนสวน

นางสุภารัตน์ บุตรชา

ครู ค.ศ.1

นางสาวชนาภา วงค์ศรีชา

ผู้ช่วยงานการศึกษา

น.ส.ครสวรรค์ อินทะวงค์

แม่บ้าน

นางมะลัย ปุ่มเป้า

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวันนี มูลผาลา

ผู้ดูแลเด็ก

นางอัมพวัล เชื้อนานนท์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางราตรี เจียบกระโทก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางไพรวัลย์ รักความซื่อ

ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสม ปุ่มเป้า

ผู้ดูแลเด็ก
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.