สำนักปลัด


นายธนพงษ์ ไชยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง


นางสาวจินตนา พรมพินิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายจิร์วัฒน์ คำวาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางคีนยา พลวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

จ.อ.คาวี เมืองโคตร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน

นางวิยดา เมืองโคตร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาววิไลวัลย์ อาจวิชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางปรียานุช ธงชัย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ส.อ.ปริญญา เรณู

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา คุ้มบุญ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายพีระ แสนสุริวงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปรีชา มงคลเกตุ

ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอัมพร พรหมพินิจ

พนักงานขับรถ

นายทะนุสิน เทียนสองชั้น

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายราชันย์ ฉิมแสง

ลูกจ้างประจำ

นายพีระพล จันทะวงค์

คนงาน

นายเหมียว นามเกตุ

นักการภารโรง

นางเครือวัลย์ นามเกตุ

แม่บ้าน

นายพยมชัย พรหมพินิจ

คนสวน

นางไพรวัลย์ รักความซื่อ

ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางผมหอม สูญราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญมา มาจอมศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสม ปุ่มเป้า

ผู้ดูแลเด็ก

นางสภารัตน์ บุตรชา

ครู ค.ศ.1

นางราตรี เจียบกระโทก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธิราลักษณ์ แก้วพิกุล

ครู ค.ศ.1

นางสภารัตน์ บุตรชา

ครู ค.ศ.1

นางอัมพวัล เชื้อนานนท์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวันนี มูลผาลา

ผู้ดูแลเด็ก

นางมะลัย ปุ่มเป้า

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นายอภิชาติ ปุ่มเป้า

พนักงานจ้าง

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.