องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

หมู่ 10 ถนนสกล-นาแก บ้านดอนข้าวหลาม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ : 042 190116

เว็ปไซด์ อบต. http://www.karnlueng.go.th

นายวิทยา คำเพชรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

(098-6146059)

นายเสริม เชื้อตาสี รองนายก อบต.ก้านเหลือง (1)

เบอร์โทร (061-1546305)

นายสำลี เชื้อตาพระ รองนายก อบต.ก้านเหลือง(2)

เบอร์โทร (098-6385821)

นายนพพล เชื้อตาหมื่น เลขานุการนายก อบต.ก้านเหลือง

เบอร์โทร (091-8675568)

นายธนพงษ์ ไชยคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

เบอร์โทร (084-7930702)

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน รองปลัด อบต.ก้านเหลือง

เบอร์โทร (092-6695978)

นางสาวจิตรลดา ทาใบยา ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร ( 093-3562688)

นายปิยพงศ์ กลยนี ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร ( 098-3679150 )

นางสาวจินตนา พรมพินิจ หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร ( 098-0977582 )

นางสาวชุลีกรณ์ ขันทีท้าว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

เบอร์โทร ( 092-8318602)

 

"

หนังสือราชการ สถ.