ลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

"