โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน

                         จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ขยะมูลฝอยที่พบนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมาก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก จึงได้จัดใหม่โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนลดและแยก ขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในยุธศาสตร์ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

    ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบ อันอาจเกิดการใช้วัสดุ เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศ หรือสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จะทำให้ประชาชนตระหนัก และเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติตาม จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหา และสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว ยังเป็นกา่รสร้างรายได้จากการคัดแยกของเื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย

       

 

 

      การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะเกิดจิตใต้สำนึกในการคัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้ ซึ่งหากทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยหาแนวทางแก้ไข กลวิธีที่จะใช้ให้เิกดผลเป็นที่น่าพอใจก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จและการดำเนินงานโดยอาศัยโครงสร้างที่มีอยู่เดิมในชุมชนทำให้มีความเข็มแข็งมากขึ้นด้วย

โครงการถักกระเป๋าไหมพรม ประจำปีงบประมาณ2560

    ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากมีวิธีหรือกระบวนการดิ้นรนทำมาหากินในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไปจนกระทั่งธุรกิจส่วนตัว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

ซึ่งมีการแข่งขันกันมากในธุรกิจขนาดใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นของแบรนเนมต่างๆ ซึ่งคนไทยให้ความนิยมมากเนื่องจากนิยมตามกระแส ชอบของแพง ยึดหลักค่านิยมแบบผิดๆ แต่เมื่ิอย้อนกลับทบทวนหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

และความเปลี่ยนแปลง

         จากปัญหาค่านิยมของเบรนเนมต่างๆ ส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญในการตีตลาดกระเป๋าเบรนเนมดังๆ ด้วยกระเป๋าถักแบบบ้านๆ จากไหมพรม ซึ่งสามารถทำให้คนไทยหันมานิยมของไทยได้อีกทางหนึ่ง

เพื่อให้รายได้กลับมาหมุนเวียนภายในชุมชน หรือภายในประเทศต่อไป

        องค์การบริหการส่วนตำบลก้านเหลือง ในฐานะองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสนับสนุนให้มีการอบรมในการทำอาชีพเสริมโครงการถักกระเป๋าไหมพรม

ให้กับผู้ที่สนใจ เช่นกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพภายใน ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

"
103196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
185
508
101893
3239
4194
103196

Your IP: 173.245.54.38
2019-01-22 04:54